Voorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (‘AGV’) regelen de contractuele relaties tussen u en CoBeOne, een besloten vennootschap gelegen te Ringlaan 118 - B-1180 Ukkel met ondernemingsnummer BE 0739.591.643, voor de installatie en het gebruik van het LUCKY WAY-spel (hierna ‘het spel’ genoemd). 
 

1. Aanvaarding 

Als u bij het aanmaken van uw account het vakje "Ik verklaar dat ik de Algemene Gebruiksvoorwaarden heb gelezen en aanvaard" aanvinkt, aanvaardt u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) en bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar. 


 

2. Wijziging van de algemene voorwaarden 

We behouden ons het recht voor om deze AGV van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van een wijziging in de wet- of regelgeving. Die wijzigingen hebben echter geen terugwerkende kracht en hebben geen invloed op uw rechten die vóór de wijziging zijn verkregen. Als we deze algemene voorwaarden wijzigen, zullen we u tijdens uw volgende spelsessie op de hoogte stellen van die wijzigingen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kunt u steeds raadplegen op onze website ‘https://www.luckywaygame.com/’. We raden u aan om het beleid voor elk nieuw gebruik van het spel te raadplegen. 

  

3. Privacy 

Door het spel te installeren en uw account aan te maken, bevestigt u dat u ons privacy- en cookiebeleid gelezen en aanvaard hebt. U kunt het beleid raadplegen op onze website  ‘https://www.luckywaygame.com/’. 

Bij het aanmaken van uw account vragen we u om te bevestigen dat u het privacy- en cookiebeleid gelezen en aanvaard hebt. 

  

4. Licentie om het spel te gebruiken 

We geven u het recht om het spel te downloaden, te installeren en te spelen. Dat recht omvat een licentie die: 

- niet-overdraagbaar is (u kunt uw licentie niet aan iemand anders toewijzen of in bruikleen geven; als u uw telefoon aan iemand anders verkoopt, moet u het spel verwijderen); 

- niet-exclusief is (we kunnen een gelijkaardige licentie ook aan andere mensen geven); 

- bestemd is voor privégebruik (u mag het spel alleen gebruiken voor privé- en niet-commerciële doeleinden); 

- beperkt is (u kunt het spel alleen gebruiken binnen de limieten die door deze algemene voorwaarden zijn bepaald). 

U mag de broncode van het spel niet kopiëren, decompileren of reverse-engineeren. U mag evenmin proberen om de broncode van het spel te vinden, het spel te wijzigen, een afgeleide variant van het spel (een nieuw spel dat op dit spel zou zijn gebaseerd) te maken of om zelf een update uit te voeren (behoudens wettelijke uitzonderingen). 

 

5. Einde van de licentie 

De licentie die aan u verleend is, kan op elk moment door u of ons worden beëindigd. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u de voorwaarden van deze algemene voorwaarden niet respecteert. 

 

6. Intellectuele eigendom 

Het spel, inclusief de graphics, de opbouw van het spel, de gebruikersinterface, de code, de geluiden en andere spelgegevens, zijn de intellectuele eigendom van CoBeOne en/of derden. Hetzelfde geldt voor merken en advertenties die in het spel verschijnen. U mag er geen gebruik van maken, tenzij er in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven. 

LUCKY WAY, de merken die verschijnen wanneer ballonnen stuk springen en de gewonnen prijzen zijn eigendom van CoBeOne of haar partners. U mag er geen gebruik van maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CoBeOne of de derde partij. 

  

7. Gebruiksvoorwaarden van het spel 

Om het spel te gebruiken, moet u het hebben gedownload, zich in België bevinden en over een voldoende sterke internetverbinding beschikken. 

Van tijd tot tijd zijn we genoodzaakt wijzigingen of updates aan het spel uit te voeren (bijvoorbeeld om bugs op te lossen, de gebruikerservaring te verbeteren, enz.). U dient die wijzigingen en updates te installeren zodra ze beschikbaar zijn. 

 

8. Een account aanmaken 

U dient een wachtwoord en gebruikersnaam te kiezen om uw account aan te maken (‘Aanmeldgegevens’). U mag de aanmeldgegevens niet delen en niemand toegang tot uw account geven. Als uw aanmeldgegevens worden gestolen of als u ongeoorloofde openbaarmaking vermoedt, moet u ons dat zo snel mogelijk per e-mail laten weten op het volgende adres: info@luckywaygame.com. U dient uw aanmeldgegevens vervolgens onmiddellijk te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw aanmeldgegevens en u bent ook als enige verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account- en aanmeldgegevens, inclusief aankopen, ongeacht of u hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Het gebruik van meerdere accounts is verboden, evenals het aanmaken van valse accounts met het oog op zelfsponsoring. Als dit het geval is, kan Lucky Way de nodige maatregelen nemen zoals: ban, verwijdering van het account, verwijdering van de verkregen beloningen en / of intrekking van verzamelde punten.

U erkent dat uw account onze eigendom blijft. 

  

9. Risico's voor epileptica 

Sommige mensen krijgen soms epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde lichtflitsen. Die mensen kunnen vooral problemen hebben bij het spelen van bepaalde videogames. Dat kan zelfs gebeuren als de persoon geen medische voorgeschiedenis van epilepsie heeft. Heeft u of iemand in uw familie ooit aan epilepsie gerelateerde symptomen gehad nadat u aan flikkerend licht bent blootgesteld? Raadpleeg dan uw arts voordat u gaat spelen. 

Ouders dienen toezicht te houden op het gebruik van videogames door hun kinderen. Als u of uw kind last heeft van een van de volgende symptomen: duizeligheid, wazig zicht, oog- of spiertrekkingen, bewusteloosheid, desoriëntatie, onvrijwillige beweging of stuiptrekkingen, stop dan ONMIDDELLIJK met het gebruik van het spel en raadpleeg een arts. 

Speel het spel niet als u moe bent, neem regelmatig een pauze van enkele minuten, speel in een verlichte omgeving om te sterke contrasten te vermijden en houd uw telefoon op redelijke afstand van uw ogen. 

  

10. Virtuele items 

Als onderdeel van het spel kunt u Lucky Coins kopen met 'echt' geld. Die Coins kunt u inwisselen voor virtuele items (extra shots, accessoires of troeven) om in het spel te gebruiken. Die items worden niet uw eigendom, maar u verkrijgt een beperkte, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie en herroepbare licentie die niet het voorwerp van sublicenties kan uitmaken op elk moment door ons ingetrokken kan worden. Via die licentie kunt u deze virtuele items gebruiken. De virtuele items kunnen alleen bij ons worden ‘gekocht’. 

We kunnen de gekochte virtuele items op elk moment wijzigen, controleren of verwijderen om technische redenen, omdat u niet voldoet aan deze algemene voorwaarden of om een andere redelijke reden. In dat geval zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vergoeding. 

U mag virtuele items niet doorverkopen, geven of overdragen aan derden. 

Nadat een virtueel item aangekocht is (d.w.z. dat er voor de gebruikslicentie van het item betaald is), is deze aankoop definitief en kan het item onder geen enkele omstandigheid worden terugbetaald. 
 

U dient de prijs betalen voor de virtuele items die u aanschaft volgens de voorwaarden die in het spel worden aangegeven. Die virtuele items worden pas aan u ter beschikking gesteld nadat de betaling heeft plaatsgevonden. Prijzen worden weergegeven in de app en kunnen worden gewijzigd. De betaalde prijs wordt nooit terugbetaald en er wordt geen vergoeding aan u uitbetaald, zelfs niet als u bepaalde virtuele items niet hebt gebruikt (met name bij het afsluiten van het account) of als u er niet tevreden over bent. 

 

11. Aansprakelijkheid 

Het gebruik van het spel gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Hetzelfde geldt voor de prijzen en diensten van onze partners die u kunt winnen door het spel te spelen. 

Binnen de grenzen van de wet kan CoBeOne niet verantwoordelijk worden gehouden (behalve bij grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van zijn kant) voor directe of indirecte schade (zelfs als CoBeOne wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade) die het gevolg kan zijn van: 

- het gebruik van het spel, of het niet kunnen spelen van het spel, of de onbevredigende of gebrekkige aard van het spel; 

- het gebruik of de onmogelijkheid om te gebruiken, of de onbevredigende of gebrekkige aard van de virtuele items; 

- het in bezit nemen van de producten of diensten die door het spel gewonnen zijn of het gebruik ervan; 

- het feit dat bepaalde prijzen niet beschikbaar zijn (met name na faillissement van een partner), defect of niet bevredigend zijn; 

- de overdracht van virussen of andere kwaadaardige programma's naar de gebruiker via het spel. 

De aansprakelijkheid van CoBeOne voor enige schade veroorzaakt door of in verband met het spel is in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 20.000. Ze gaat ervan uit dat CoBeOne aansprakelijk is gesteld binnen een periode van één maand na de gebeurtenis waar CoBeOne voor aansprakelijk is gesteld of wanneer de gebruiker redelijkerwijs van de gebeurtenis op de hoogte had moeten zijn. 

  

12. Partnerschap en onderscheidingen 

Met het spel maakt u kans op prijzen die bestaan uit producten en diensten die door onze partners worden geleverd (hierna ‘de prijzen’ genoemd). U stemt ermee in om de prijzen op eigen risico te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen en evalueren van prijzen, ook niet met betrekking tot hun veiligheid, bruikbaarheid of andere kenmerken. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke prijzen. De informatie die we geven over deze prijzen is alleen voor informatieve doeleinden bestemd. 

De prijsovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen u en de externe dienstverlener die de prijs levert. Het is aan u om ze te evalueren en om te controleren dat u de juiste leeftijd en vaardigheden hebt om de prijs in bezit te nemen of te gebruiken. 

U stemt ermee in de prijzen te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
 

13. Diversen 

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. 

Elke mededeling of klacht met betrekking tot de website of deze gebruiksvoorwaarden dient per e-mail te worden gestuurd naar info@luckywaygame.com

Het feit dat CoBeOne geen recht heeft uitgeoefend dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, houdt geen afstand van dat recht in. 

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze AGV vallen onder het Belgische recht, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten in het gebied. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze AGV zal worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.